Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

1. Kardiovaskulære sygdomme

  1. Forhøjet blodtryk  >>
  2. Cost-benefit analyse af TM som behandling for forhøjet blodtryk  >>
  3. Koronararteriesygdom  >>
  4. For højt serum-kolesterol  >>
  5. Kardiovaskulær dødelighed hos ældre  >>


1.1 Forhøjet blodtryk

Prospektiv, kontrolleret, randomiseret, enkeltblind, klinisk undersøgelse.

Over en forsøgsperiode på 3 måneder sammenlignede man virkningen på forhøjet blodtryk af tre forskellige interventionsformer: Transcendental Meditation, ‘Progressive Muscle Relaxation’ og et program til livsstils­ændring, der anvendes af praktiserende læger i USA (nedsat indtagelse af salt og kalorier samt retningslinier for motion).

Deltagere: 127 sorte amerikanere med mild til moderat hypertension (systolisk blodtryk 189 mmHg og diastolisk blodtryk 90 - 109 mmHg), alder 55 - 85 år.

Resultater: Transcendental Meditation reducerede i gennemsnit det systoliske blodtryk med 10,7 mmHg (p<0.0003) og det diastoliske blodtryk med 6,4 mmHg (p<0.00005), hvilket var dobbelt så effektivt som ‘Progressive Muscle Relaxation’. Programmet til ændring af livsstil havde ikke nogen målelig virkning.

Analyse af resultaterne fra forskellige undergrupper viste, at Transcendental Meditation sænkede blodtrykket hos både mænd og kvinder samt hos alle undersøgte høj- eller lavrisikogrupper m.h.t. kardiovaskulære risikofaktorer: 1) overvægt 2) øget alkoholindtagelse 3) manglende motion 4) høj saltindtagelse 5) øget psykosocial stress og 6) et indeks sammensat af de foregående 5 faktorer.


Ref.: Schneider R.H., Staggers F. et al. (1995). A Randomized Controlled Trial of Stress Reduction for Hypertension in Older African Americans. Hypertension, 26: 820-827.

Ref.: Alexander C.N., Schneider R.H., et al. (1996). A Trial of Stress Reduction for Hypertension in Older African Americans. (Part II): Gender and Risk Subgroup Analysis. Hyper­tension, 28: 228-237.

   


1.2 Cost-benefit analyse af Transcendental Meditation som behandling for forhøjet blodtryk

Transcendental Meditation som intervention mod mild til moderat hypertension sammenlignedes teoretisk over en 20-årig periode med 5 forskellige farmakologiske behandlingsformer (propanololhydroklorid, hydroclorthiazid, nifedipin, prazosin, captopril).

Som grundlag for de økonomiske beregninger anvendtes udgifter til:

Resultater:

Behandling

Dosis (mg/dag) Udgift /år
($)
Ændring
diast. BT
(mmHg)
Ændring
serum kolesterol
(%)

Propanolol-
hydroklorid

320 1.051 – 9,8 – 0,1

Hydroclorthiazid

75 375 – 7,4 5,2

Nifedipin

30 532 – 10,0 – 2,0

Prazosin

12 748 – 8,1 – 6,1

Captopril

75 937 – 4,9 1,3

Transcendental
Meditation

286 – 6,4 – 11,0


Transcendental Meditation er ifølge disse beregninger et attraktivt alternativ til farmakologisk behandling for hypertension.


Ref.: Herron, R.E. et al., (1996). Cost-Effective Hypertension Management: Comparison of Drug Therapies With an Alternative Program. The American Journal of Managed Care, 2: 427-437.

   


1.3 Koronararteriesygdom

Prospektiv, kontrolleret, enkeltblind, klinisk undersøgelse.

Deltagere: 21 mandlige patienter (gennemsnitsalder 55 år) med kronisk stabil angina pektoris i mindst 6 måneder (gennemsnit 6 år) samt verificeret koronararteriesygdom (koronarangiografi med 70% stenose i 2 arterier og/eller tidligere myokardieinfarkt).
Eksklusions­kriterier: andre livstruende sygdomme, tidligere by-pass operation eller tidligere ballon-dilatation (PTCA). Efter baseline vurde­ring af deltager­nes koronarstatus ved arbejds-EKG lærte 12 deltagere Transcendental Meditation. De resterende 9 deltagere udgjorde kontrolgruppen.

Resultater: Efter 6 - 8 måneder (gennemsnit 7,6 mdr.) udviste TM-gruppen i forhold til kontrolgruppen signifikante forbedringer i form af 14,7% forøgelse i arbejdstolerance, 11,7% forøgelse i maksimal arbejdskapacitet, 18% forsinkelse af ST-stykke depression på EKG, og signifikant reduktion i trykfrekvensproduktet (puls x systolisk blodtryk) målt ved 3 min., 6 min. og ved maksimalt arbejde.


Ref.: Zamarra J.W., Schneider R.H., et al. (1996). Usefulness of the Transcendental Meditation Program in the Treatment of Patients With Coronary Artery Disease. The American Journal of Cardiology, 77(10): 867-870.

   


1.4 For højt serum-kolesterol

Prospektiv, kontrolleret, enkeltblind, klinisk undersøgelse.

Deltagere: 12 patienter med hyperkolesterolæmi, som lærte Transcen­dental Meditation, udgjorde eksperimentalgruppen (alder 24 - 50 år, fulgt gennem 11 måneder). 11 patienter med hyper­kolesterolæmi, som ikke lærte Transcendental Meditation udgjorde kontrolgruppen (alder 28 - 50 år, fulgt gennem 13 måneder).
Eksklusionskriterier: Tidligere hjerte-, nyre-, eller thyroideasygdom; patologisk EKG, BUN eller serum-tyroxin ved undersøgelsens start; medicinindtagelse eller signifikante ændringer i kostsammensætningen i forsøgsperioden; uregelmæssig anvendelse af TM-teknikken.

Resultater: For TM-gruppen sås et fald i gennemsnitligt serumkolesterol fra 254 mg/100ml til 225 mg/100ml (p<0.005). Der sås ingen signifikant ændring i serumkolesterol for kontrolgruppen.


Ref.: Cooper M.J., Aygen M.M. (1979). A Relaxation Technique in the Management of Hypercholesterolemia, Journal of Human Stress, 5(4): 24-27.

   


1.5 Kardiovaskulær dødelighed hos ældre

Prospektiv, kontrolleret, randomiseret, enkeltblind, klinisk undersøgelse.

Deltagere: 73 forsøgsdeltagere (60 kvinder og 13 mænd) med en gennemsnitsalder på 80,7 år ved undersøgelsens begyndelse blev tilfældigt udvalgt til 4 forskellige grupper: Transcendental Meditation (TM), Mindfulness Training (MF), Mental Relaxation (MR), eller 'usual care' (kontrolgruppe, KG). Interventionsperioden var 3 måneder. (Se venligst 9,2 for en mere udførlig beskrivelse af undersøgelsen.)

Resultater: Efter 3 måneder fandtes et for TM-gruppen signifikant og større fald i systolisk blodtryk (12,4 mmHg, 139,7 - 127,3 mmHg) end for de andre grupper. 3 år efter forsøgets begyndelse var overlevelsen 100% for TM-gruppen og 65 - 87,5% for de øvrige grupper.
Efter 8 år var den gennemsnitlige overlevelse (alle dødsårsager) 65% højere for TM gruppen (5,89 år) end for de andre grupper, som lå samlet (3,80 år, p<0.05). Efter 15 år var overlevelsen 22% højere (9,17 år og 7,48 år, p<0.05).
Efter 15 år sås for TM-gruppen ligeledes en signifikant bedre overlevelse m.h.t. kardiovaskulær dødelighed end for de andre grupper (henholdsvis 11,4 år og 9,91 år, p<0.05).


Ref.: Alexander C.N., Langer E., Newman R.I., Chandler H.M., Davies J.L.(1989). Enhancing Health and Longevity: The Transcendental Meditation Program, Mindfulness, and the Elderly. Journal of Personality and Social Psychology, Vol.57, No.6: 950-964.

Ref.: Charles Alexander, Vernon Barnes et al. (1996), A Randomized Controlled Trial of Stress Reduction on Cardiovascular and All-Cause Mortality in the Elderly: Results of 8 Year and 15 Year Follow-ups. Abstracts of the 36'th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention. Circulation, 93(3): 19.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>