Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

3. Psykiatri

  1. Neurotiseringsgrad  >>
  2. Angst og uro  >>
  3. Posttraumatisk stress-syndrom hos vietnam-veteraner  >>
  4. Sikkerheden ved udøvelse af Transcendental Meditation  >>


3.1 Neurotiseringsgrad

Prospektiv, kontrolleret, enkeltblind undersøgelse.

Deltagere: 15 ansøgere til pilottræning ved det kongelige svenske luftvåben. Deltagerne var blevet afvist til træning p.g.a. dårlige resultater ved en Defense Mechanism Test (DMT), men skønnedes ellers fuldt ud egnede som piloter.
De blev derfor tilbudt at lære Transcendental Meditation og så forsøge at opnå et bedre DMT-resultat efter et års tid. DMT måler en persons neurotiseringsgrad i form af skjulte forsvarsmekanismer, som vides at prædisponere til menneskelige fejl i luften, f.eks. flere flystyrt.
Test-resultatet regnes for meget stabilt, og der kendes ingen metode, hvormed en ansøger kunne tænkes at forbedre sin score signifikant.

Resultater: Efter et år havde 8 deltagere lært Transcendental Meditation og udøvet teknikken regelmæssigt i 3 - 12 måneder. De resterende 7 deltagere havde af forskellige (praktiske) årsager ikke lært TM og udgjorde en kontrolgruppe. TM-gruppen præsterede i andet forsøg et signifikant bedre DMT-resultat end kontrolgruppen. Dette peger på, at Transcendental Meditation er et middel til at ændre dybtliggende strukturer i psyken og dermed reducere neurotiserings­graden for individet.


Ref.: Sandahl, F.P., Wing Command National Defense Research Institute,
S-651 80 Karlstad. Läkartidningen, 77: 2808-2810-, 1980.

   


3.2 Angst og uro

Meta-analyse af 146 undersøgelsesresultater over forskellige af­spæn­dings- og meditationsteknikkers virkning på angst og uro som et træk i personligheden ‘trait anxiety’.

Resultater: Transcendental Meditation var dobbelt så effektiv til at reducere angst (effekt-størrelse=0,70 standardafvigelser) som ‘Pro­gressive Muscle Relaxation’ (0,38) og andre meditations- (0,28) og afspændingsteknikker (0,40). Resultaterne var fortsat signifikante, når kun randomiserede undersøgelser med lille frafald indgik i analysen. TM var den eneste teknik med en virkning, som var signifikant større end placebo.


Ref.: Eppley K.R., Abrams A.I., Shear J. (1989). Differential Effects of Relaxation Techniques on Trait Anxiety: A Meta-Analysis. Journal of Clinical Psychology, 45 (6): 957-974.

   


3.3 Posttraumatisk stress-syndrom hos vietnam-veteraner

Prospektiv, kontrolleret, randomiseret, klinisk undersøgelse.

I denne undersøgelse sammenlignedes virkningen af Transcendental Meditation med individuel, ugentlig psykoterapi i behandlingen af Post-Vietnam Adjustment.

Deltagere: 18 mandlige vietnamveteraner, der søgte hjælp ved ‘Denver Vietnam Veterans Outreach Program’. Eksklusionskriterier ved undersøgelsens begyndelse: indtagelse af stærke beroligende midler, antidepressiva eller lithium; tidligere hospitalisering på psykiatrisk afdeling; personen suicidal-farlig eller farlig for sine omgivelser; indlæggelse p.g.a. alkohol- eller stofmisbrug inden for et år. Deltagerne fik ved randomisering tilbudt Transcendental Meditation eller psykoterapi som behandling, uden at kende tilstedeværelsen af den anden gruppe. 13 af 14 mulige accepterede TM, 12 af 14 accepterede psykoterapi. Herefter blev grupperne baseline testet og lærte så TM eller påbegyndte et behandlingsforløb med ugentlig psykoterapi.

Resultater: For TM-gruppen sås over 3 måneder en signifikant forbedring i 8 ud af 9 variable (p-værdier er henholdsvis ANCOVA, i forhold til psykoterapigruppen, og T-test, i forhold til udgangsværdien):

Psykoterapi-gruppen viste ikke signifikante forbedringer i nogen af de 9 parametre. Efter 3 måneder følte 70% af TM-gruppen, at de havde opnået så store forbedringer, at de ikke længere behøvede vietnam-veteran-centrets hjælp.


Ref.: Brooks J.S., Scarano T. (1985). Transcendental Meditation in the Treatment of Post-Vietnam Adjustment. Journal of Counseling and Development, 64: 212-215.

   


3.4 Sikkerheden ved udøvelse af Transcendental Meditation

For at få belyst en mulig sammenhæng mellem antallet af psykiatriske indlæggelser i Sverige og den stigende anvendelse af sensitivitets­træning, Transcendental Meditation m.m. foretog den svenske socialstyrelse i 1975 en rundspørge til landets 182 psykiatriske afdelinger (heraf 49 ambulatorier).
Afdelingerne blev bedt om at rapportere alle tilfælde over en treårig periode (1972-1974), hvor man mente at have konstateret en mulig, sandsynlig eller klar sammenhæng mellem psykiatrisk indlæggelse på åben eller lukket afdeling og anvendelsen af en eller flere af de nævnte metoder.

Resultater: 85% af afdelingerne responderede og rapporterede 110 indlæggelser, som opfyldte kriterierne, heraf 53 indlæggelser på lukket afdeling, med en sandsynlig eller klar sammenhæng. I samme treårige periode var der i Sverige i alt ca. 335.000 psykiatriske indlæggelser. Ud af de 53 ovennævnte indlæggelser var der 8 patienter, der havde lært Transcendental Meditation. Socialstyrelsen bad professor i psykiatri ved Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Jan-Otto Ottosson, vurdere omstændighederne ved disse 8 tilfælde.
En detaljeret gennemgang af de 8 sygehistorier samt den viden­skabelige forskning over virkning­erne af Transcendental Meditation, tilgængelig på undersøgelses­tidspunktet, gav ikke belæg for at TM skulle være en væsentlig faktor for udviklingen af psykisk sygdom. Tværtimod var hyppigheden af psykiatriske indlæggelser på lukket afdeling ud fra de foreliggende tal 150-200 gange mindre hos TM-udøvere (1:3500) end hos befolkningen generelt (1:20).


Ref.: Förfrågninger om kausaliteten i vissa sjukdomsfall (1975). Den svenske socialstyrelse, Dnr SN 3-9-204. Ottosson J-O. Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Sjukhuset. Utredning om transcendental meditation. Den svenske socialstyrelse, 2 juni 1977. Dnr SN 3ad 9-1194/73.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>