Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
Slagtilfælde
Hjerte-kar
Lungesygdom
Psykiatri
Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning
Rehabilitering
Sundhedsudgifter
Sociologiske virkninger
Fysiologiske virkninger
Aldring
Selv-udvikling
Arbejdspladsen
Generelt
Indeks
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

7. Sociologiske undersøgelser over
    Maharishi-effekten

  1. Indvirkning af gruppe-udøvelse af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet på konflikten i Mellemøsten og på livskvaliteten i Israel  >>
  2. En model for sociale forbedringer. Tidsserie-analyse af et faseskift i kriminaliteten i storbyområdet Merseyside  >>


7.1 Indvirkning af gruppe-udøvelse af Transcendental
     Meditation og TM-Sidhi-programmet på konflikten
     i Mellemøsten og på livskvaliteten i Israel

Prospektiv, kontrolleret, blindet undersøgelse.

Deltagere: En eksperimentalgruppe bestående af 65-241 frivillige udøvere af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet og en målgruppe bestående af befolkningerne i Israel og Libanon.

Formål: At undersøge, om gruppe-udøvelse af TM og TM-Sidhi-programmet, en såkaldt kohærensgruppe, kunne påvirke både livskvaliteten i Israel og den langvarige konflikt i Libanon. Størrelsen af kohærensgruppen, som ville være nødvendig for at opnå en målelig virkning blev forud for forsøget beregnet til ca. 197 deltagere for Israel og Libanon og man forsøgte at samle en gruppe på mindst denne størrelse i Jerusalem.
Kohærensgruppens indflydelse på livskvaliteten i Jerusalem blev målt ud fra ændringer i antallet af automobiluheld, ildebrande, og kriminelle handlinger. Indflydelsen på livskvaliteten i hele Israel blev målt ud fra ændringer i kriminalitetsraten, aktiemarkedet og den ‘nationale stemning’.
Indflydelsen på krigs­intensiteten i Libanon blev målt ud fra antallet af faldne i krigen og antallet og arten af krigshandlinger. Forudsigelser om eksperimentets resultater blev sendt til førende uafhængige viden­skabsfolk i både USA og Israel flere måneder før undersøgelsen fandt sted.

Beregningsmetode: Tidsserie-analyse.

Resultater: Gruppen og forandringer i dens størrelse havde en statistisk sikker, positiv virkning i den forudsagte retning på alle ovenfor nævnte livskvalitets-indikatorer. Da gruppens størrelse, uden at dette var planlagt, ændrede sig mange gange i de 2 måneder undersøgelsen fandt sted (deltagerantallet svingede mellem 65 og 241 deltagere), gentog eksperimentet sig utilsigtet mange gange.
Krigsintensiteten i Libanon faldt med 45% i de perioder, hvor gruppens størrelse var 180-241 sammenlignet med de perioder, hvor den var 65-124, og i de samme tidsrum faldt det gennemsnitlige antal døde om dagen med 75% fra 40 til 9.7.
Kriminaliteten i Israel faldt med 12%, antallet af biluheld med 34% og antallet af ildebrande med 30%. Den mulige virkning af temperatur­svingninger, ferier, weekender og andre sæsonmæssige faktorer blev grundigt undersøgt. Disse faktorer kunne ikke forklare resultaterne.


Ref.: David Orme-Johnson, Charles N. Alexander, John Davies, Howard M. Chandler, Wallace E. Larimore (1988). International Peace Project in the Middle east. Journal of Conflict Resolution, 32(4), 776-812.

   


7.2 En model for sociale forbedringer

Tidsserie-analyse af et faseskift i kriminaliteten i storbyområdet Merseyside.

Deltagere: En eksperimentalgruppe bestående af frivillige udøvere af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet og en målgruppe bestående af befolkningen i Merseyside.

Formål: At teste om kriminaliteten i storby-området Merseyside (indeholder bl.a. byen Liverpool) kunne reduceres ved, at en tilstræk­kelig stor gruppe mennesker sammen (en såkaldt kohærensgruppe) to gange dagligt udøvede Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet. Tidligere forskning peger på, at et faseskift hen imod større orden, målt ved f.eks. faldende kriminalitet, vil indtræffe, når deltagerantallet i en sådan gruppe når op over kvadratroden af 1% af befolkningen. Dette faseskift kaldes ‘Maharishi-effekten’.

Resultater: Tidsserie-analyse af den månedlige kriminalitetsstatistik i Merseyside sammenholdt med størrelsen af kohærensgruppen i samme område fra 1978 til 1992 viser, at et faseskift i kriminalitetsraten med et fald på 13,4% (p<0.00006) indtraf i marts 1988, netop da størrelsen af kohærensgruppen første gang overskred kvadratroden af 1% af befolkningen i området.
Herefter og indtil 1992 forblev kriminaliteten i Merseyside konstant i modsætning til den nationale kriminalitet, som i samme tidsrum steg med 45%. I 1987 havde Merseyside den tredje højeste kriminalitets­rate blandt de 11 største storbyområder i England og Wales, og i 1992 havde det den laveste, 40% under det niveau, man ville forvente ud fra den forudgående stigning i kriminaliteten. Merseyside er det eneste politidistrikt ud af 42 i England og Wales, der i perioden 1987-92 har vist en nedgang i kriminaliteten. Der indtraf 255.000 færre forbrydelser i Merseyside fra 1988 til 1992, end hvis Merseyside havde fulgt den generelle stigning i kriminaliteten i England og Wales.
Analyse af demografiske forandringer, økonomiske variable, politiets aktivitet, og andre faktorer kunne ikke forklare de observerede ændringer. Arbejdsløsheden var uændret i Merseyside og i England og Wales som helhed i undersøgelsesperioden.


Ref.: Hatchard G.D., Deans A.J. et al. (1996). The Maharishi Effect: A model for Social Improvement. Time Series Analysis of a Phase Transition To Reduced Crime in Merseyside Metropolitan Area. Psychology, Crime & Law, Vol. 2. pp 165-174.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>